بسم الله الرحمن الرحيم
"In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful"

Betapa agungnya! Allah SWT menurunkan ayat pertama @ perkataan pertama melalui Al-Quran hanyalah dengan perkataan Iqra'. Anehnya, perkataan pertama itu bukan bermaksud, sembahyang, puasa, dsb. Ia bermaksud "bacalah..."

Allah revealed the first sentence @ first word through the Quran is the word Iqra '. Oddly, the first word that does not mean, prayer, fasting, etc.. It means "read ..."

Monday, April 12, 2010

Computer Acronyms

PCMCIA : People Can't Memorize Computer Industry Acronyms
ISDN : It Still Does Nothing
APPLE : Arrogance Produces Profit-Losing Entity
SCSI : System Can't See It
DOS : Defective Operating System
BASIC : Bill's Attempt to Seize Industry Control
IBM : I Blame Microsoft
DEC : Do Expect Cuts
CD-ROM : Consumer Device, Rendered Obsolete in Months OS/2 Obsolete Soon, Too.
WWW : World Wide Wait
MACINTOSH : Most Applications Crash; If Not, The Operating System Hangs
PENTIUM : Produces Erroneous Numbers Through Incorrect Understanding ofMathematics
COBOL : Completely Obsolete Business Oriented Language
AMIGA : A Merely Insignificant Game Addiction
LISP : Lots of Infuriating & Silly Parenthesis
MIPS : Meaningless Indication of Processor Speed
WINDOWS : Will Install Needless Data On Whole System
GIRO : Garbage In Rubbish Out
MICROSOFT : Most Intelligent Customers Realize Our Software's Only (for)Fools (&) Teenagers.
Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...